Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nes barneskole

Grunnskoleopplæring for elever i 1. til 7. årstrinn

Nes kommune har én kommunal barneskole, Nes barneskole i Nesbyen. Skolen legger vekt på tilpasset opplæring med vekt på de grunnleggende ferdigheter. I tillegg til undervisning, tilbyr skolen SFO. Skolen har godt utdannede lærere i alle skolefag og det er idrettshall og svømmehall i nær tilknytning.

Nes barneskole

Nes barneskole omfatter 1.-7. klasse med 2 paralleller på hver trinn.

I tilknytning til skoleanlegget har vi idrettshall, svømmehall og et stort idrettsanlegg som vi bruker i undervisningen. Like i nærheten av skolen har vi også et flott naturområde hvor vi har anledning til å drive uteskole med elevene.

De ytre forutsetningene for å få til en god skole er tilstede.

Skolen er delt i to avdelinger: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse. Hver avdeling har sin egen avdelingsleder.

Skolens pedagogiske personell består av en fin blanding av unge og litt eldre lærere som sammen gir skolen et faglig pedagogisk innhold vi kan være stolte av. Alle ansatte spiller en viktig og nødvendig rolle i vår organisasjon. Derfor er vi også veldig glad for å ha så mange dyktige medarbeidere med oss i tillegg til det pedagogiske personalet.

Bibliotek

Skolen har eget skolebibliotek. Alle elever kan låne fra dette biblioteket. Fra 1.–3. klasse blir utlånet oftest administrert fra klasserommet. Alle bøkene fra skolebiblioteket er merket med rød tape på bokryggen. Dette er gjort for at elevene lettere skal finne igjen bøkene i bokhylla hjemme. Alt utlån blir gjort ved hjelp av data, og vi har til enhver tid oversikt over antall utlånte bøker og hvem som har lånt hva.

Målgruppe

Barn i opplæringspliktig alder bosatt i kommunen.

Kriterier/vilkår

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring. Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når opphodet har vart i tre måneder.

Pris for tjenesten

Grunnskoleopplæring i offentlig grunnskole er gratis.

Samarbeidspartnere

Skolene samarbeider med barnehagene i forbindelse med at elevene begynner på skolen, og noen ganger med BUP (barne – og ungdomspsykiatrien).

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten i nedre Hallingdal

Lover og retningslinjer

Elevenes skolemiljø

Opplæringslovens kapittel 9a gir hver enkelt elev rett på et godt fysisk og psykososialt miljø.  Hvis elevene mener at de ikke har det bra, kan de selv eller foreldrene deres be skolen om tiltak gjennom en klage på skolemiljø.

Skolen har forøvrig et skolemiljøutvalg som jobber spesielt for skolemiljøet til elevene.

IKT / Digital læringsplattform

Nes barneskole bruker Skooler som digital læringsplattform. Elever og foreldre/foresatte har lesetilgang til ukeplanene på nettadressen:

Ukeplaner Nes barneskole

Foresattportal-Skooler

Utsatt eller fremskutt skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning eller har behov for ett ekstra utviklingsår før skolestart må du søke om dette.

Søknadsfristen er 1. desember

Informasjon og søknadsskjema

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nes barneskole august 2018, skal ha mottatt vedtak om innskriving innen 10. desember. Dette gjelder barn født 2012 og eventuelle barn med vedtak om utsatt skolestart. I dette vedtaket vil det blant annet bli gitt melding om at barnet er skrevet inn ved Nes barneskole.  At vedtaket sendes ut uten forutgående søknad, er en endret rutine som gjelder fra skoleåret 2018/2019.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen og elever som flytter til kommunen i tida fram mot skolestart, må bruke elektronisk skjema her på hjemmesiden til kommunen. Dette for at alle elever som skal begynne i 1. klasse ved Nes barneskole skal få vedtak om innskriving. Eventuelle spørsmål kan rettes til servicetorget i kommunen.
Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Tilflytting av elever i 2. – 10. klasse

Så snart dere har bestemt dere for å flytte til Nes, så er det fint om foresatte tar kontakt med skolen. Sørg for at skolen dere flytter fra, sender flyttemelding til skolen på Nes. Vi minner også om at flytting skal meldes til Folkeregisteret senest 8 dager etter flytting.

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Søknad om undervisningsfri

Søknader om fri fra undervisning etter opplæringsloven § 2-3a og § 2-11, rettes til rektor, som er delegert myndighet til å behandle slike søknader.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klageinstansen.

Se for øvrig opplæringsloven § 15-2. (Departementet har delegert beslutningsmyndigheten i klagesaker til Fylkesmannen.)

Nes barneskole

Besøksadresse:

Beiavegen 4
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 84 50

Kontaktperson: Oddvar Øen

Tittel: Rektor Nes barneskole

Telefon: 32 06 84 50

Kontaktperson: Hanne Brunborg

Tittel: Skolefaglig ansvarlig

Telefon: 32 06 83 00