Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Offentlig ettersyn - Detaljereguleringsplan 01201807  - Lyseren 7 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 er forslag til detaljreguleringsplan for Lyseren 7 tatt inn til behandling og legges nå ut på offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for etablering av 74 nye fritidseiendommer samt videreføring av 26 eksisterende fritidseiendommer. Samtidig varsles følgende planer opphørt da de vil inngå i ny detaljreguleringsplan for Lyseren 7: Detaljreguleringsplan for Lyseren 79/2,111,240 med planid 01201207 og detaljreguleringsplan for lyseren gbn 79 bnr 2 med planid 01200601.  Planforslaget ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside: www.nes-bu.kommune.no eller på kommunens servicetorg.

 

Melding om vedtak- offentlig ettersyn - Lyseren 7.pdf

Planbeskrivelse Lyseren 7.pdf

Reguleringsbestemmelser Lyseren 7.pdf

0616_01201807_Rp_Lyseren7_plankart_høring1_A0.pdf

ROS-analyse Lyseren 7.pdf

Innkomne merknader Lyseren 7.pdf

Vann og avløpsplan Lyseren 7.pdf

Rapport fra arkeologisk registrering - Lyseren 7.pdf 

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 11.09.19.

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan 01201804 - Sykkelstien Syningen-sentrum

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 er forslag til detaljreguleringsplan for Sykkelstien Syningen-sentrum tatt inn til behandling og legges nå ut på offentlig ettersyn. Planforslag ligger også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

01201804_Planbeskrivelse_sti_Syningen_sentrum_260419.pdf

01201804_Detaljplan_sti_Syningen_sentrum_reguleringsbestemmelser_260419

Reguleringsplankart

Delegert vedtak om utlegging til offentlig ettersyn

1. gangs behandling detaljreguleringsplan sykkel- og tursti Syningen til Nesbyen

Skred_Rapport 18397-01-1

01201804_Byggebeskrivelse_sti_Syningen_sentrum_260419

SjekklisteROS_Sykkelsti Syningen-sentrum_240419

Vedlegg_oppstart

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 09.09.2019.

Andre kunngjøringer