Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan 01201703 – Einan 3

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 har Nes kommune fattet følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan 01201703 – Einan 3 legges ut til offentlig ettersyn i tråd med ovennevnte endringer.

Detaljreguleringsplan for Nesbyen Hestesportsenter med planid 01200801 (vedtatt i Nes kommunestyre den 06.11.2008) varsles opphørt fra det tidspunkt detaljreguleringsplan for Einan 3.

0616_01201703_Rp_Einan3_beskrivelse_1høring.pdf

0616_01201703_Rp_Einan3_bestemmelser_1høring.pdf

0616_01201703_Rp_Einan3_kommentarer-merknader_oppstart.PDF

0616_01201703_Rp_Einan3_plankart_1høring_A1.pdf

0616_01201703_Rp_Einan3_ROS_1høring.PDF

0616_01201703_Rp_Einan3_VA-kart_1høring.PDF

0616_01201703_Rp_Einan3_VA-plan_1høring.pdf

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nes kommune ved samfunnsutviklingsavdelingen, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no innen 31.08.18.

 

Planarkiv 

Andre kunngjøringer 

Vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel  2018-2030

Nes kommunestyre har i møte 21.06.2018 sak 37/18 vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel  2018-2030.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Kommuneplanens samfunnsdel – statistikk

Folkehelse i Nes – status og utfordringer 

Vedtatt kommuneplanens arealdel for Nes (planid 00201101)

Det vises til kommunestyrets vedtak av 21.06.18 sak 40/18. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 er kommuneplanens arealdel for Nes (planid 00201101) vedtatt. Det er innsigelse til området Hågeberg og dette område er unntatt rettsvirkning frem til avgjørelse i saken foreligger. Området (konsekvensutredning innspill 154) er markert særskilt i arealplankartet.

I kommunestyrets vedtak er følgende reguleringsplaner opphevet:
01197901 Myking (Fellesplan) vedtatt 29.06.1979
01198702 Øvre Foss gnr. 50 bnr. 5 vedtatt 29.10.1987
01198704 Belgefet 61/12 vedtatt 25.06.1987
01198801 Fekjaskog gnr 88 bnr 5 vedtatt 21.04.1988
01198802 Liaset gnr 56 bnr 116 og 117 vedtatt 17.11.1988
01198803 Enan, Nes Nordmark 56/8, 74 vedtatt 17.11.1988
02198901 Myking gnr 52 bnr 19 (Tomtedelingsplan) vedtatt 15.06.1989
01198901 Fekjan gnr 88 bnr 10 vedtatt 18.05.1989
01198902 Syningom gnr 58 bnr 166 (Finn Lunde) vedtatt 24.08.1989
01198903 Belgefet gnr 58 bnr 45, 239, 240 vedtatt 21.09.1989
01198904 Smylelie gnr 89 bnr 7 vedtatt 14.12.1989
01199001 Saupeset gnr 53 bnr 13 vedtatt 21.06.1990
01199003 Fetjan gnr 87 bnr 27 vedtatt 25.10.1990
01199102 Lisleset gnr 52 bnr 4 vedtatt 21.11.1991
01199201 Grønhovd gnr. 54 bnr. 16 vedtatt 17.08.1992
01199304 Fekjan gnr. 88 bnr. 8 vedtatt 16.12.1993
01199302 Buvatn øst gnr. 80 bnr. 31 vedtatt16.12.1993
01199303 Buvatn øst gnr. 48 bnr. 8 vedtatt 16.12.1993
01199305 Krøren (Liamarka) gnr 38 bnr 2 vedtatt 16.12.1993
01199306 Belgefet gnr. 55 bnr. 6 (mangler vedtaksdokument) vedtatt 17.09.1992
01199402 Nes Nordmark del av gnr 61 bnr 4 vedtatt 28.04.1994
01199403 Nes sørmark div. teiger gnr. 84 bnr. 28 og 34 mfl. vedtatt 24.11.1994
01199602 Buvatn øst gnr. 80 bnr. 27 vedtatt 22.08.1996
01199604 Buvatn seter Nes Østmark gnr. 77 bnr. 7, gnr. 78 bnr. 23 vedtatt 12.09.1996
01200001 Fekjan gnr. 87 bnr. 19 vedtatt 20.01.2000
01200004 Fetjan-Lisleset-Smylili gnr 89 bnr 1, 14, 17, 22 og gnr 86 bnr 21, 23, 31 vedtatt 10.05.2000
01200302 Gunnbjørndokk massetak og industriområde vedtatt 19.06.2003
01200511 Masseuttak Skaret vedtatt 27.09.2007

0616_00201101_Kp_Arealdel_plankart_vedtatt-innsigelsesomr-tatt-ut_A0.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_bestemmelser_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 1_vedtatt_Bestemmelser om skilting.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 2_vedtatt_Bestemmelser om campingplasser.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 3_vedtatt_Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde - 13.06.2018.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_beskrivelse_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del1_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del2_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del3_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del4_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del5_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_saksfremlegg_3. gangsbehandling.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedtak.pdf

Plandokumentene vil også være tilgjengelig på kommunens servicetorg for gjennomsyn. Vi gjør oppmerksom på at kommunestyrets vedtak av kommuneplan ikke kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 11-15

Høyring av revisjonsdokument for revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommunar

NVE sender med dette revisjonsdokument for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget på offentleg høyring. Frist for å komme med fråsegner er 15. september 2018.

NVE har i brev av 29.03.2017 vedteke at vilkåra for følgjande konsesjonar skal reviderast:

  • Kgl. res. av 20.07.1962: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å foreta reguleringer og overføringer i Uste-Hallingdalsvassdraget m.v., samt tillatelse for Oslo Lysverker til å ekspropriere grunn og rettigheter m.v. for utbygging av Uste og Nes kraftverker.
  • Kgl. res. av 05.07.1968: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å foreta overføring av Votna og Lya til Nes kraftverk. Nytt manøvreringsreglement for reguleringen av Uste-Hallingdalsvassdraget m.v.
  • Kgl. res. av 03.04.1970: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å regulere Rødungen og å overføre avløpet til Hallingdalsvassdraget.

På bakgrunn av føringar frå NVE har Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering og E-CO Energi AS utarbeidd eit revisjonsdokument, som mellom anna beskriv reguleringane og vurderer dei ulempene ein er kjent med. Revisjonsdokumentet leggast no ut til offentleg høyring. Revisjonsdokumentet og fråsegnene til dette vil utgjere ein viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Revisjonsdokumentet kan sjåast på servicetorget og er tilgjengeleg på NVE sine internettsider www.nve.no/konsesjonssaker. For å snevre inn søket, kan du velje «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle sakstyper».

Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnast på www.nve.no/revisjon. Dersom du ønskjer ein papirversjon, kan du kontakte Halvor Kr. Halvorsen tlf. 24 11 65 11 eller e-post: halvor.halvorsen@e-co.no.

Fråsegner sendast fortrinnsvis via sakas nettsidewww.nve.no/konsesjonssaker. Fråsegner kan alternativt sendast med e-post til nve@nve.no, eller med vanleg post til NVE - Konsesjonsavdelinga, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fristen for å sende fråsegner er 15. september 2018.

Fråsegner eller delar av fråsegner vil bli referert i NVE si innstilling til Olje- og energidepartementet. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det er utarbeidd eit samandrag som kan brukast til dette. Fråsegnene er offentlege dokument. Sentrale saksdokument blir lagt ut på NVE sine internettsider.