Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet. 

Planarkiv 

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan 01201706 - Trollset 2

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 har Nes kommune fattet følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan 01201705 – Trollset 2 legges ut til offentlig ettersyn.
Detaljreguleringsplan for Trollset gbnr62/73 med planID 01200609 (vedtatt i Nes kommunestyre den 11.02.2010) varsles opphørt fra det tidspunkt detaljreguleringsplan for Trollset 2 vedtas.

01201705, Trollset 2 - vedtak.pdf

0616_01201705_Rp_Trollset2_plankart_1høring_A0.pdf

01201705 Trollset2_Planbeskrivelse (revidert)_260419.pdf

01201705 Trollset2_Reguleringsbestemmelser.pdf

01201705 Trollset2_VA-plan_280119.pdf

01201705 Trollset2_Skjekklisteskjema ROS_240119.pdf

01201705 Trollset2_Innkomne innspill til oppstartsvarslet_24...pdf

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no innen 10.08.19.

Høring – kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Nes kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2019-2029. Kommuneplanutvalget vedtok å legge planen ut på høring i møte 22. mai 2019 sak 4/19.

18-00115-11 Vedtak , 22052019, Sak 4_19, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk ak 426064_1_1.pdf

18-00115-5 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2029 - høring 422447_6_1.pdf

18-00115-5 18-00115-6 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 422982_1_0 423485_1_1.pdf

18-00115-7 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT Handlingsplan 2020 spillemidler 422984_1_1.pdf

18-00115-8 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT Handlingsplan 2021-2029 spillemidler 422986_1_1.pdf

18-00115-9 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT Handlingsplan ANDRE TILTAK 070519 422988_1_1.pdf

18-00115-5 Skiløyper_A3 423009_1_1.pdf

18-00115-5 Sykkelløyper 09.05.19 423007_1_1.pdf

18-00115-5 TURRUTER SOMMER 090519 423008_1_1.pdf

18-00115-5 Turstier-sommer_A3 423010_1_1.pdf

18-00115-5 målpunkter 09.05.19 423006_1_1.pdf

Innspill til planen sendes postmottak@nes.bu.kommune.no eller til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen.

Høringsfrist 5. august 2019.

Andre kunngjøringer 

Nye veinavn for adressering vedtatt i områdene Natten, Tverrlie, Einan, Bøgaset og Søre Buhovd

Den 21.05.2019 gjorde Teknisk utvalg vedtak om nye veinavn for adressering for 19 veiparseller. Vedtaket gjelder hvilket navn de ulike veiparsellene skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn). Navnevedtaket kan sees på Nes kommune sine hjemmesider eller hos servicetorget. Valg av navn på veiparsellene etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 10.

Eventuell klage sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 22.06.2019.

Se teknisk utvalg sak fra 21.05.19