Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplaner

Kort om kommuneplaner

Kommunen utarbeider og forvalter kommuneplaner i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Plan- og bygningsloven

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokumenter og gir rammer for utviklingen av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen har en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arealdelen består av kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Arealdelen med bestemmelser er rettslig bindende for alle tiltak som omfattes av loven.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplaner kan ikke påklages.

Veileder til kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Veileder til kommuneplanens arealdel.pdf

Kommunedelplan

Kommunedelplan er en plan som kan omfatte en bestemt del av et geografisk område i kommunen, eller et avgrenset kommunalt virksomhetsområde. Kommunedelplanen er en overordnet plan, som kan være mer detaljert enn kommuneplanen. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping av en del av kommunes areal eller en plan for et bestemt tema.

Kommuneplaner gjeldende

Kommuneplanens samfunnsdel

Nes kommunestyre har enstemmig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel  2018-2030 i møte 21.06.2018 sak 37/18.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Kommuneplanens samfunnsdel – statistikk

Folkehelse i Nes – status og utfordringer 

Kommuneplanens arealdel

Det vises til kommunestyrets vedtak av 21.06.18 sak 40/18. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 er kommuneplanens arealdel for Nes (planid 00201101) vedtatt. Det er innsigelse til området Hågeberg og dette område er unntatt rettsvirkning frem til avgjørelse i saken foreligger. Området (konsekvensutredning innspill 154) er markert særskilt i arealplankartet.

0616_00201101_Kp_Arealdel_plankart_vedtatt-innsigelsesomr-tatt-ut_A0.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_bestemmelser_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 1_vedtatt_Bestemmelser om skilting.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 2_vedtatt_Bestemmelser om campingplasser.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 3_vedtatt_Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde - 13.06.2018.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_beskrivelse_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del1_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del2_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del3_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del4_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del5_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_saksfremlegg_3. gangsbehandling.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedtak.pdf

Kommuneplaner under arbeid

 

Kommunedelplaner gjeldende

Kommunedelplan Nesbyen planID 00201201

Energi og klimaplan for Nes.pdf

Energi og klimaplan for Nes Handlingsplan.pdf

Kommunedelplan Natten og Tverrlie planID 00201401

Strategisk Næringsplan Nes kommune.pdf

Handlingsplan Strategisk Næringsplan.pdf

Trafikksikkerhetsplan 2017-2030 - vedtatt plan.pdf

Handlingsplan ikke-fysiske - vedtatt.pdf

Handlingsplan vedtatt.pdf

Kommunedelplaner under arbeid

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. vedtatt 250418.pdf

Kommunedelplan friluftsliv og idrett planprogram vedtatt 240118.pdf

Kommunekart

Kommunekart

Via kommunens innsynsløsning Kommunekart finner du gjeldende arealplaner. Klikk på nedtrekksmenyen øverst til venstre for å velge kartlag Reguleringsplaner eller Kommuneplan.

Når du klikker på et punkt i en plan vil du få opp en meny på høyre side. Her finner du planID, plannavn, m.m. Planens bestemmelser er tilgjengelig via lenken til WebPlan Hallingdal. 

Planarkiv

Vedtatte planer - Planarkiv

Her finner du bestemmelser og andre dokumenter som hører til kommunens arealplaner. For å søke opp en plan kan du bruke plannavn eller planID. Hvis du ikke vet plannavn eller planID kan du finne den via kartløsningen, Kommunekart.

Dispensasjoner og endringer av planen vil også være tilgjengelig i planarkivet.

Selv om det ligger en PDF med arealplankart i planarkivet, vil det alltid være det digitale kartet som viser gjeldende plan.