Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Kommunepsykolog

Midt mellom Oslo og Bergen finner du Hallingdal som byr på aktiv fritid for store og små. Her finner du naturen rett utenfor døra, et stabilt og godt innenlandsklima og gode stier og løyper i hele regionen. Hallingdal har et bredt tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv, god barnehagedekning og et variert næringsliv. Det er et tett regionalt samarbeid og et nært samarbeid med helseforetaket, som på Hallingdal sjukestugu - nærsjukehuset i Hallingdal, har spesialisthelsetjenester både innen somatikk og psykiatri. Les gjerne mer om regionen vår på www.hallingdal.no

Et miljø for kommunepsykologer i Hallingdal – vil du være med?

De seks kommunene i Hallingdal samarbeider tett om helse- og omsorgstiltak. Sammen ønsker kommunene nå å skape et miljø for kommunepsykologer. Vi tilbyr våre nye kommunepsykologer både en tilhørighet i en kommune og et felles fagmiljø. Er dere et par eller en vennegjeng som vil arbeide sammen, så er dette en god mulighet!

Tilhørighet

Det er ledig tre fulltidsstillinger i et samarbeid mellom henholdsvis Nes og Flå, Hemsedal og Gol og mellom Hol og Ål. Tilsettingskommune vil bli bestemt i dialog med søkerne. Interesserte søkere vil bli invitert til en nærmere presentasjon der de også skal få møte hver enkelt av de aktuelle kommunene. Dersom det er søkere som har spesifikke ønsker om hvilken kommune de vil tilknyttes, ber vi om at dette presiseres i søknaden.

Felles fagmiljø

Det blir lagt opp til at en del av arbeidsoppgavene blir lagt til et felles interkommunalt fagmiljø. Dette fagmiljøet vil være knyttet til Hallinghelse. Hallinghelse driver utviklingsarbeid innen helse og omsorg og felles tjenesteyting på flere fagområder på tvers av kommunegrensene (www.hallinghelse.no).

Hallinghelse er samlokalisert med regionrådet på Torpomoen. Regionrådet iverksetter nå ett stort livskvalitetsprosjekt der Hallingdal er pilot for en nasjonal utprøving av en ny befolkningsrettet spørreundersøkelse innen livskvalitet. Svarene skal brukes aktivt i arbeidet med samfunnsutvikling i Hallingdal. Kommunepsykologene vil være viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil preges av tjenesteutvikling og stillingsinnholdet vil formes i samsvar med dette og ut fra styringssignal og behov. Alle stillinger vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid og lavterskel behandling og oppfølging.  Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom den enkelte kommune og søkeren. Det vil være en vektlegging av barn, unge, familier og levekår.

Kommunene i Hallingdal har godt etablerte tjenester for psykisk helse og rus, psykologen vil være en viktig del av dette. Det er en målsetting at psykologen kan tilføre kompetanse og kunnskap, og gi faglig støtte og veiledning både til fagpersoner og ulike avdelinger i kommunen. Alle kommuner vil legge til rette for at en kommunepsykolog integreres i et etablert arbeidsmiljø med avklarte arbeidsoppgaver og tett oppfølging. Det må påregnes at noen arbeidsoppgaver av og til kan falle utenfor vanlig dagarbeidstid.

Arbeidsoppgavene i det interkommunale samarbeidet knyttet til Hallinghelse, innebærer en rekke muligheter, som:

 • rådgiver og bidragsyter i regionrådets livskvalitetsprosjekt (se ovenfor),
 • rådgiver og deltaker i interkommunale prosjekt og tiltak i Hallinghelse,
 • UngData-oppfølging,
 • samarbeid med interkommunale tiltak som Ungdomslos og Hallingdal lærings- og mestringsbase,
 • tjenesteutvikling, herunder utvikling av Rask psykisk helsehjelp for Hallingdal,
 • samarbeid med helseforetakets poliklinikk på Hallingdal sjukestugu (både for voksne og BUP) om å videreutvikle tilbudene i Hallingdal (bl.a. FACT).

I det felles fagmiljøet vil det også legges til rette for veiledning og fagutvikling.

Kvalifikasjoner og krav

 • Godkjent psykologutdanning, gjerne psykologspesialist.
 • Det er en fordel med klinisk erfaring og gjerne erfaring fra kommunene.
 • Gode norsk-kunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Sertifikat klasse B.
 • Det må fremlegges politiattest nyere enn 3 mnd.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning etter avtale, fortrinnsvis innenfor samfunns- og allmennpsykologi.
 • God barnehagedekning.
 • Hjelp til å skaffe bolig.

Søknad sendes

Hallinghelse på mailadresse postmottak@aal.kommune.no.

Søknadsfrist 10. mars 2019.

Ytterligere informasjon kan fås gjennom daglig leder i Hallinghelse, Gunhild Hustad, tlf. 482 41 147, eller samhandlingsleder Øystein Lappegard, tlf. 992 87 906.

 

Undervisningsstillinger ved Nes barneskole

Nes kommune har skoler med et godt læringsmiljø, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med utvikling av språklig og sosial kompetanse knyttet til tidlig innsats, helhetlig leseopplæring, digitale ferdigheter og lokalt læreplanarbeid. I tillegg er skolene nå med på et regionalt prosjekt om inkluderende skolemiljø. Nes kommune har over flere år brukt ressurser på videreutdanning av lærere og vil fortsette med det. Kommunen tilbyr også veiledning av nyutdannede lærere (mentor).

Nes barneskole søker kvalifiserte lærere. Aktuelle fag er norsk, engelsk, mat & helse, kunst & håndverk og spesialpedagogikk. Ledig inntil 100 % fast stilling og inntil 200% vikar (endelig timefordeling/behov er ikke avklart ennå).

Klasseledelse, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Søkere må kunne egne seg som kontaktlærere. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er en forutsetning. God IKT-kompetanse er en fordel.

Denne utlysningen gjelder også for eventuelle nye stillinger som måtte bli ledige i løpet av skoleåret 2019/2020.

Stillingene er ledige fra 1. august 2019. For mer utfyllende informasjon, kontakt rektor Oddvar Øen på tlf. 32068452 eller oddvar.oen@nes-bu.kommune.no

Søknad med CV og attester sendes Nes kommune, Rukkedalsveien 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Det kreves politiattest fra den som blir ansatt før tiltredelse i stillingen.

Søknadsfrist 8. mars 2019

 

Ungdomslos ved Nes ungdomsskole – inntil 40% fast stilling

Nes kommune har skoler med et godt læringsmiljø, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med utvikling av språklig og sosial kompetanse knyttet til tidlig innsats, helhetlig leseopplæring, digitale ferdigheter og lokalt læreplanarbeid. I tillegg er skolene nå med på et regionalt prosjekt om inkluderende skolemiljø. Nes kommune har over flere år brukt ressurser på videreutdanning av lærere og vil fortsette med det.

Ungdomslosen er en nøytral person i skolen, som elevene kan snakke med og/eller spørre om hjelp. Ungdomslosen skal være lett tilgjengelig og kunne opparbeide gode relasjoner til elevene. Losen skal være synlig før skoletid, rett etter skoletid og i pausene. Ungdomslosen har et tett samarbeid med helsesøster og personalet i skolen.

Kompetansekrav til stillingen er minimum 3-årig relevant høgskoleutdanning, gjerne med en kombinasjon av pedagogisk og psykososial utdanning. Det er en fordel om søker har jobbet i skole og har erfaring fra lignende oppgaver:

 • Bidra til bedre studieteknikk og leksehjelp.
 • Ha støtte- og motivasjonssamtaler.
 • Hjelpe til med å sortere tanker og følelser.
 • Være med på møter med foreldre, skole eller andre instanser.
 • Motivere for annet behandlingstilbud, hvis dette er et ønske fra ungdommen.
 • Vekking/kjøring/henting til og fra skolen (i avgrenset tidsperiode).
 • Hjelpe til med å strukturere hverdagen og få god døgnrytme.
 • Skape nettverk og sosiale relasjoner til andre elever.
 • Motivere og lose inn i aktivitet på fritiden som kan bidra til økte livskvalitet.
 • Være med eleven på overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring.
 • Lede jente-/guttesnakk-grupper.
 • Være MOT-coach.

Du må kunne samarbeide og skape tillit. Du uttrykker deg godt både skriftlig og muntlig i norsk.

Kontaktperson: rektor Petter Rød Knudsen tlf. 32 06 84 73/91 77 94 49, petter.knudsen@nes-bu.kommune.no

Søknad med CV og attester sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Det kreves politiattest fra den som blir ansatt før tiltredelse i stillingen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist 8. mars 2019

 

Undervisningsstillinger ved Nes ungdomsskole

Nes kommune har skoler med et godt læringsmiljø, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med utvikling av språklig og sosial kompetanse knyttet til tidlig innsats, helhetlig leseopplæring, digitale ferdigheter og lokalt læreplanarbeid. I tillegg er skolene nå med på et regionalt prosjekt om inkluderende skolemiljø. Nes kommune har over flere år brukt ressurser på videreutdanning av lærere og vil fortsette med det.

Vi søker etter lærere med spesialpedagogikk og/eller godkjent undervisningskompetanse i ett eller flere fag (fortrinnsvis i engelsk, norsk, matematikk, naturfag, kroppsøving).

Både faste og midlertidige stillinger på ungdomstrinnet kan bli ledige (endelig timefordeling og personalbehov er ikke avklart ennå).

Vi søker etter pedagoger som kan utøve god klasseledelse og opparbeide gode relasjoner med elevene. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner hos søkere vil bli vektlagt. Søkere må kunne egne seg som kontaktlærere for klasser. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er en forutsetning. God IKT-kompetanse er en fordel.

Denne utlysningen gjelder også for eventuelle nye stillinger som måtte bli ledige i løpet av skoleåret 2019/2020.

Kontaktperson: rektor Petter Rød Knudsen tlf. 32 06 84 73/91 77 94 49, petter.knudsen@nes-bu.kommune.no

Søknad med CV og attester sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Det kreves politiattest fra den som blir ansatt før tiltredelse i stillingen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist 8. mars 2019

 

Vi søker sykepleiere / vernepleiere

Helse og omsorg i Nes kommune.

Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nes, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Du kan enten ringe kommunalsjef Randi K. Rustand på telefon 32068538 eller kommunal-/personalsjef Aud Helen Solberg på 32068308, eventuelt sende en søknad til postmottak@nes-bu.kommune.no