Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Motorferdsel i utmark

Tjenesten følger opp søknad om bruk av motorkjøretøy i utmark.

Lover og retningslinjer

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunale retningslinjer

Retningslinjer - Motorferdsel i utmark (pdf)

Søknadsveiledning

  • Søknad sendes på fastsatt skjema.
  • Søknadsfrist 15. oktober hvert år.
  • Søknader som kommerinn etter fristen må regne med lenger saksbehandlingstid.

Søknad - Motorferdsel i utmark (elektronisk)    

Søknad - Motorferdsel i utmark (PDF)

Leiekjøring Nes kommune 2016-2019

Liste over personer som er gitt dispensasjon til leiekjøring med snøscooter i Nes for 2016-2019, etter nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark.

Leiekjøring Nes kommune 041217.pdf

Overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselloven ved bruk av snøscooter - orientering om ny hjemmel for Statens naturoppsyn (SNO.pdf

Klagemulighet

Saker etter §6 i nasjonal forskrift om motorferdsel skal opp i utvalg for næring, miljø, teknikk.

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.

Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Klageinstans er klagenemnda i kommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemnda.