Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjon


Helsestasjon for barn

Helsestasjonen er for familier med barn fra 0 - 5 år.

Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Helsestasjonens tilbud

Helsesøster/helsestasjonslege vil i samarbeid med dere observere og undersøke at barna ikke er syke og at de utvikler seg slik som barn skal.

Alle som har født får først tilbud om hjemmebesøk av jordmor og deretter av
helsesøster. Dette vil skje i løpet av 14 dager etter hjemkomst.

Ta gjerne kontakt med helsestasjonen hvis dere har spørsmål!

Foreldreveiledning - prosjekt

Norsk vaksinasjonsprogram

Samarbeidspartnere

 • Småbarnspedagog i barnehage
 • PPT
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut.

Av og til kan det være behov for at barn blir henvist til spesialist eller til sykehus.

Utlån

Brystpumper lånes ut til mødre med ammeproblemer.
Du må betale kr. 150- 400,- for brystpumpesettet (avhengig av type).

Timebestilling

Hvis du er ny på Nes, ring for å avtale første time.
Kontaktpersoner:
Gunhild W Helberg Tlf: 32 06 83 73
Bodil Skovhus Bråthen Tlf: 32 06 84 17 / 32 06 83 73

Oversik over helsestasjonsbesøkene 

Pris

Det er ikke egenandel på tjenesten

Skolehelsetjeneste

Et forebyggende helsetilbud for barn og ungdom (5-20 år).

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade.

 • Helseundersøkelser etter fastsatt plan
 • Oppfølging av elever ved behov
 • Vaksinering
 • Helseopplysning / veiledning
 • Vurdering av elevenes arbeidsmiljø

Samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten samarbeider med

 • elev, hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat
 • spesialister som elever kan henvises til

Helsesøster deltar i ansvarsgrupper rundt skolebarn med spesielle behov.

Trefftid på skolene

Nes barneskole

Mandager, tirsdager og torsdager kl. 09.00 - 14.00
Helsesøster Bodil S. Bråthen Tlf. 32 06 83 00/ 977 95 494

Nes ungdomsskole

Tirsdager og torsdager 09.00 – 14.00
Helsesøster Hanne Holm Høva  Tlf. 32 06 83 00/ 461 93 265

Pris

Som hovedregel ingen egenandel. Noen ganger må bruker betale for utstyr som brukes.

Helsestasjon for ungdom

Tilbud for unge mellom 13 og 24 år.

Helsestasjonens tilbud

Her kan du ta opp ting du ønsker å snakke om eller lurer på. Vi kan blant annet veilede i spørsmål om

 • seksuell helse
 • psykisk helse
 • pubertet
 • kropp
 • ungdomstid

Vi har taushetsplikt!

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med bl. annet lege, psykisk helsetjeneste voksne ved behov.

Åpningstid

Åpent på mandager mellom kl. 15.00 og 17.00
Sted: Nes helsestasjon
Kontaktpersoner:
Helsesøster/ Jordmor  Anne Kari Kristiansen Tlf. 32 06 83 00/ 957 56 125
Helsesøster Hanne Holm Høva  Tlf. 32 06 83 00/ 461 93 265

Hvis døra er låst ring på knapp der det står jordmor/helsestasjon for ungdom.

Pris

Det er ikke egenandel  og ingen timebestilling.

Psykisk helse for barn og unge

Målgruppe: Barn og ungdom (0-18 år) som har eller står i fare for å få sviktende psykisk helse og deres foresatte.

Tjenesten er organisert som en del av helsestasjonstilbudet. Det gir oss mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om bl.a:

 • Kartlegging og samtaler rundt mors psykiske helse ( EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden
 • Ulike støtte og veiledningssamtaler med målgruppen.
 • Foreldreveiledningsgrupper ( basert på ICDP)
 • Grupper for barn som har mor og far i hvert sitt hjem ( P.I.S. – grupper ) på skolen
 • Støttesamtaler ved angst/depresjon m.m. hos barn / ungdom.
 • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
 • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov / ønske
 • Utarbeidelse av individuell plan
 • Koordinering av tjenester ved sammensatte problemstillinger

Viktige samarbeidspartnere: Fastlegen til barnet, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT og psykisk helse voksne i kommunen.

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som søker å hjelpe barna og deres familier. Arbeidet er der organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge plassert på Ål evt. Hønefoss. Spe-og småbarnsteamet som er organisert fra Ringerike sykehus kan komme ut i kommunene for veiledning i familier og av fagpersonell. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Det er nødvendig med henvisning fra helsestasjon/ skolelege eller fastlege

Vaksiner

Reisevaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Lover og retningslinjer

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Klageadgang

Eventuell klage sendes Nes Helsestasjon. Klagen sendes evt. derfra videre til Fylkeslegen. Evt. kan du klage direkte til Norsk pasient – skadeerstatning.

Helsestasjonen

Besøksadresse:

Jordeslykkja 6
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Astrid B. Garthus

Tittel: Ledende helsesykepleier

Telefon: 32 06 83 00