Nes kommune

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spillemidler 2020

Høsten 2019 skal Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtas. Det medfører at fristen for å melde inn anleggsprosjekter er vesentlig endret i.f.t. tidligere år.

Kommunedelplanen er en videreføring og utvidelse av tidligere Plan for idrett og fysisk aktivitet.
 
Lag/foreninger o.a. må skriftlig melde til: Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller pr. e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no, hvis det foreligger nye planer om anleggsprosjekter for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 2020 som skal delfinansieres av spillemidler. Det samme gjelder for de anlegg som står i «Uprioritert langtidsplan 2020 – 2029 spillemidler» og som nå eventuelt er planlagt realisert i 2020. Anlegg som er ført opp som prioriterte tiltak i «Forslag til prioritert handlingsplan spillemiddelsøknader 2020», og ikke er ferdigstilte, blir automatisk tatt med i ny kommunedelplanen (som prioriterte tiltak/prosjekter).
 
Anleggsutbygging defineres i denne sammenheng som:
  1. Ordinære anlegg (gjelder også rehabilitering av anlegg, tursti, turvei, tur-/skiløype, andre friluftsanlegg, skilting, merking)
  2. Nærmiljøanlegg
 
Anleggsprosjekter må inneholde følgende opplysninger: Type anlegg (friidrettsbane, fotballbane osv.), ca. dato for byggestart/ferdigstillelse, lokalisering (anlegget må være inntegnet på kart), arealbehov, totalkostnad, finansiering (privat-/egenfinansiering, spillemidler, annen offentlig finansiering, dugnad).
 
Merk!  Anleggsprosjekter som ikke er med i «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» blir ikke tildelt spillemidler.
 
Om finansiering fra spillemidlene: Hovedregelen er tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/eller rehabilitering av ordinære anlegg. For enkelte anleggstyper hvor kostnadsnivået erfaringsmessig er høyt, er det egne stønadsbeløp (for eksempel kunstisbane, fotballbane, svømmebasseng).
 
Minste godkjente kostnad er følgende:
  • Der ikke annet er bestemt, er nedre grense kr. 150.000,-.
  • For kart er nedre grense for kostnaden satt til kr. 75.000,-.
  • Friluftsanlegg: Turveier/turstier/tur-/skiløyper kan få tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad.
  • Maksimalt stønadsbeløp er kr. 500.000,-.
  • Tilskuddet økes med kr 250.000 pr. 0,5 km utover 1 km.
  • Øvrige friluftsanlegg kan få inntil 1/3 av godkjent kostnad (Skilting/merking kan få inntil 50% av godkjent kostnad – maksimalt kr 300.000).
  • Nærmiljøanlegg: Det gis tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr. 300.000, nedre grense for kostnad satt til kr. 50.000,- og øvre grense kr. 600.000,- .
  • Tilskuddsbeløpet er minimum kr. 25.000,- (godkjent kostnad er minimum kr. 50.000,-.)
 
Anleggsprosjekter (ikke spillemiddelsøknader) må være meldt til Nes kommune senest mandag 5. august 2019.
 
Selve spillemiddelsøknaden m/godkjente vedlegg må være mottatt i Nes kommune senest 10. desember 2019.
 
NB!
Spillemiddelsøknader skal leveres elektronisk til kommunen. Søknadsskjemaer – se www.idrettsanlegg.no, under «Søknads- og regnskapsskjema».
 
Kulturenheten er behjelpelig med utfylling av søknad.