Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Nes kommunestyre har 12.04.2018 vedtatt at abonnenter tilknyttet offentlig vann og/eller avløpstjenester skal følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av kommuneforlaget på vegne av KS.

Standard abonnementsvilkår består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

 • De administrative tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.
 • De administrative bestemmelsene kan finner her;
  Administrative bestemmelser - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.pdf
 • De tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse på Va-anlegg tilknyttet kommunens. Kan ikke distribueres elektronisk grunnet åndsverkloven, eksemplar til utlån finnes hos Nes folkebibliotek.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Vann

Alle abonnenter som er tilknyttet kommunalt vannledningsnett.

Kommunen skal levere drikkevann med tilstrekkelig mengde til drikke, næringsmiddelformål og hygienisk bruk som tilfredsstiller kvalitetskrav etter drikkevannsforskriften.

Som vannverksabonnent

 • blir du til enhver tid forsynt med hygienisk vann.
 • skal du alltid ha et tilfredsstillende vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning.
 • vil du alltid bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet.
 • vil du bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.
 • får du informasjon fra kommune/helsemyndigheter dersom vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.

Kriterier/vilkår

 • At du gir oss beskjed umiddelbart ved forstyrrelser/uregelmessigheter i vannforsyningen.
 • At du snarest utbedrer feil/mangler ved egne ledninger.
 • At du leser av vannmåler og returnere selvavlesningskortet innen fristen.

Avløp

Alle abonnenter som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Lede bort og rense avløpsvann fra bebyggelse som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Som avløpsabonnent

 • vil bortledning av avløpsvann skje på en problemfri og hygienisk måte.
 • er du sikret at kommunen driver sine avløpsanlegg i tråd med utslippstillatelsene fra forurensningsmyndighetene til beste for miljøet.
 • kan du få erstatning dersom skade fra avløp skyldes feil ved kommunal ledning.

Kriterier/vilkår

 • At du snarest utbedrer feil og mangler ved egne ledninger (stikkledninger).
 • At du ikke kaster miljøfarlig avfall eller gjenstander i vann, herunder toaletter, sluk, dreneringssystem og lignende. Dette er forbudt og kan medføre problemer i ledningsnett og renseanlegg samt hindre en miljøvennlig bruk av slam. (Etter forurensningsloven kan lovbrudd straffes med bøter og evt. strengere reaksjoner).
Lover og retningslinjer
Hardheten på vannet

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesium-salter.

Regnvann og overflatevann inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann, mens grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes som hardt vann.

De fleste steder i Norge er springvannet svært bløtt.

Hardhet (dH0) Betegnelse
4 Svært bløtt
4-8 Bløtt
8-12 Middels hardt
12-18 Noe hardt
18-30 Hardt
30 Svært hardt

Vannet på Nesbyen har en hardhet på ca 1,8 dH0, Dette betyr at vannet er svært bløtt og og det er ikke nødvendig å tilsette salt i oppvaskmaskinen.

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for vann og avløp. Gebyrene skal ikke overstige de kostnader kommunen har for disse tjenestene. Alle abonnenter tilkoblet kommunale vannverk må ha installert vannmåler og betale årsavgift etter målt forbruk. Abonnenter tilknyttet avløp i Rukkedalen og i hytteområdene betaler en fast avgift.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen fakturerer for tilkalling og arbeider på private stikkledninger.

Avgifter og gebyrer

Skjemaer

Sanitærabonnement

Frakobling vann- og eller avløpsledning

Registrering av vannmåler

Ferdigmelding av arbeid på vann-og eller avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse