Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv

01201601, Detaljreguleringsplan for Bøgaset 2 – 1. gangs offentlig ettersyn

Nes kommune har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Bøgaset 2 ut på offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

0616_01201601_Rp_Bøgaset2_ROS_1høring.PDF

0616_01201601_Rp_Bøgaset2_Beskrivelse_1høring.PDF

0616_01201601_Rp_Bøgaset2_Bestemmelser_1høring.pdf

0616_01201601_Rp_Bøgaset2_plankart_1høring_A0.pdf

0616_01201601_Rp_Bøgaset2_Skredkartlegging_1høring.PDF

0616_01201601_Rp_Bøgaset2_VA-plan_1høring.PDF

0616_01201601_Rp_Bøgaset2_VA-plan-kart_1høring.PDF

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nes kommune ved planavdelingen, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no innen 15.09.17.

01201605, Detaljreguleringsplan for Tverrlie 7 – 1. gangs offentlig ettersyn

Nes kommune har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Tverrlie 7 ut på offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

0616_01201605_Rp_Tverrlie7_Ros_1høring.PDF

0616_01201605_Rp_Tverrlie7_Beskrivelse_1høring.PDF

0616_01201605_Rp_Tverrlie7_Bestemmelser_1høring.pdf

0616_01201605_Rp_Tverrlie7_VAkart_1høring_A0.PDF

0616_01201605_Rp_Tverrlie7_VAplan_1høring.PDF

0616_01201605_Rp_Tverrlie7_vektorkart_1høring_A0.pdf

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nes kommune ved planavdelingen, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no innen 15.09.17

01201603, Detaljreguleringsplan for Nystølkroken – 1. gangs offentlig ettersyn

Nes kommune har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Bøgaset 2 ut på offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utleiehytter med tilhørende infrastruktur som vil være en del av tilbudet tilknyttet Nystølkroken kafè og Nystølkroken skitrekk.

0616_01201603_Rp_Nystølkroken_ROS_1høring.PDF

0616_01201603_Rp_Nystølkroken_beskrivelse_1høring.PDF

0616_01201603_Rp_Nystølkroken_bestemmelser_1høring.PDF

0616_01201603_Rp_Nystølkroken_plankart_1høring_A2.pdf

0616_01201603_Rp_Nystølkroken_VAkart_1høring.PDF

0616_01201603_Rp_Nystølkroken_VAplan_1høring.PDF

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nes kommune ved planavdelingen, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no innen 15.09.17

01201406, Detaljreguleringsplan for Ranten, gbnr. 56/54 - Sluttbehandling

Nes kommune har behandlet saken i kommunestyrets møte den 15.06.2017, jfr. KS-sak 35/17. Planforslaget er godkjent.

0616_01201406_Rp_Ranten_vedtak.PDF

0616_01201406_Rp_Ranten_Beskrivelse_vedtatt.PDF

0616_01201406_Rp_Ranten_Bestemmelser_vedtatt.pdf

0616_01201406_Rp_Ranten_Helningskart_vedtatt.pdf

0616_01201406_Rp_Ranten_plankart_vedtatt_A2.pdf

0616_01201406_Rp_Ranten_ROS-analyse_vedtatt.PDF

0616_01201406_Rp_Ranten_VA-plan_vedtatt.PDF

Det varsles herved om planvedtak, jfr. Plan og bygningslovens § 12-12. Kommunestyrets vedtak kan påklages i medhold av pbl § 1-9.

Frist for å klage på vedtaket etter forvaltningslovens § 29 er satt til 21.08.2017. Klagen sendes til Nes kommune, 3540 Nesbyen, eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

01201506, Detaljreguleringsplan for Jordeslie gbnr 86/66 - Sluttbehandling

Nes kommune har behandlet saken i kommunestyrets møte den 15.06.2017, jfr. KS-sak 36/17. Planforslaget er godkjent.

0616_01201506_Rp_Jordeslie_vedtak.PDF

0616_01201506_Rp_Jordeslie_bestemmelser_Vedtatt.pdf

0616_01201506_Rp_Jordeslie_planbeskrivelse_Vedtatt.PDF

0616_01201506_Rp_Jordeslie_plankart_vedtatt_A1.pdf

0616_01201506_Rp_Jordeslie_VA-plan_Vedtatt.PDF

Det varsles herved om planvedtak, jfr. Plan og bygningslovens § 12-12. Kommunestyrets vedtak kan påklages i medhold av pbl § 1-9.

Frist for å klage på vedtaket etter forvaltningslovens § 29 er satt til 21.08.2017. Klagen sendes til Nes kommune, 3540 Nesbyen, eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Høring – trafikksikkerhetsplan for Nes kommune 2017-2025

Nes kommune har utarbeidet forslag til ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2017-2025.
Kommuneplanutvalget vedtok å legge ut planen på høring i møte 21.06.2017 sak 12/17.

Trafikksikkerhetsplan 2017-2030 høring.pdf

Handlingsplan fysiske tiltak høring.pdf

Handlingsplan ikke-fysiske tiltak høring.pdf

Innspill til planen sendes postmottak@nes-bu.kommune.no eller til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen.

Høringsfrist 25. august 2017

01201701 Vadbrue masseuttak - 1. gangs offentlig ettersyn

Teknisk utvalg har i møte den 20.06.17 sak 32/17 vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Vadbrue Masseuttak ut på offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for masseuttak og tilhørendeinfrastruktur.

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Vedtak_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Saksfremlegg_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Beskrivelse-KU_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Bestemmelser_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Merknader_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_plankart_1gangsbehandling_A2.pdf

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Planprogram_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Profil TC101_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Profil TC102_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Profil TX100_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Profil TX101_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Profil TX103_1gangsbehandling.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Støyutredning_1gangsbehandling.PDF

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nes kommune ved planavdelingen, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no innen 02.09.17.

01201302 Vestlie masseuttak – 1.gangs offentlig ettersyn

Teknisk utvalg har i møte den 30.05.17 sak 21/17 vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Vestlie Masseuttak ut på offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for masseuttak og tilhørendeinfrastruktur.

0616_01201302_Rp_Vestlie_Vedtak_1gangsbehandling.PDF

0616_01201302_Rp_Vestlie_ROS_1gangsbehandling.PDF

0616_01201302_Rp_Vestlie_bestemmelser_1gangsbehandling.PDF

0616_01201302_Rp_Vestlie_plankart_1gangsbehandling_A0.pdf

0616_01201302_Rp_Vestlie_beskrivelse_1gangsbehandling.PDF

0616_01201302_Rp_Vestlie_støymåling_1gangsbehandling.PDF

Merknader til varsel om oppstart.PDF

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Nes kommune ved planavdelingen, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no innen 25.08.17.

Andre kunngjøringer 

Vedtatt planprogram for kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet planprogram.pdf

Kommunen vil utarbeide forslag til trafikksikkerhetsplan vinteren 2017. Ulike lag og organisasjoner vil bli invitert til særmøter for å komme med innspill til planen.

Enkeltpersoner og grupperinger kan sende inn innspill forløpende til postmottak@nes-bu.kommune.no eller til Nes kommunen, 3540 Nesbyen. Mail og brev merkes med «Innspill til trafikksikkerhetsplan».

Vi vil gjerne ha innspill både til fysiske tiltak og til holdningsskapende tiltak som kan bidra til å øke trafikksikkerheten.