Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Andre kunngjøringer

Kunngjøring om planvedtak detaljregulering på Liaberg/Liaset, 84/28, 86/8 m.fl. - 01201201

Kommunestyret i Nes har i sitt møte 08.05.2018, sak 20/18, vedtatt detaljreguleringsplan Liaberg/Liaset, planID 01201201, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

0616_01201201_Rp_Liaberg_vedtak.PDF

0616_01201201_Rp_Liaberg_saksfremlegg_vedtak.PDF

0616_01201201_Rp_Liaberg_bestemmelser_vedtatt.PDF

0616_01201201_Rp_Liaberg_planbeskrivelse_vedtatt.PDF

0616_01201201_Rp_Liaberg_plankart_vedtatt_A1.PDF

0616_01201201_Rp_Liaberg_ROS-analyse_vedtatt.PDF

0616_01201201_Rp_Liaberg_skredfarevurdering_vedtatt.PDF

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse.

Eventuell klage skal framsettes skriftlig og sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 25.06.2018.

Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nes kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 

Nye veinavn for adressering på Søre Buhovd - anmodning om forslag til veinavn

Ny reguleringsplan for Søre Buhovd er på vei til å bli godkjent. I denne forbindelse er det behov for veinavn for adressering i området. Pr nå er hovedveien inn i området gitt veinavnet Søre Buhovdvegen. I tillegg trengs veinavn på de øvrige veiene (9 veiparseller), også de som ikke er bygd enda.

Vedlagt er to kart som viser veiparsellinndeling og parsellenes nummer (1338 – 1346).

18-00109-18 Kart Søre Buhovd vei 1338 - 1346 370908_1_1.pdf

Brev til grunneier og historielag

Anmoder med dette om forslag til veinavn, som kan sendes til postmottak@nes-bu.kommune.no eller til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 NESBYEN innen 05.08.2018.

Veiledning om navnsetting ligger f.eks. hos Språkrådet:

http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/Kommunen-som-adressemyndighet/

Høyring av revisjonsdokument for revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommunar

NVE sender med dette revisjonsdokument for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget på offentleg høyring. Frist for å komme med fråsegner er 15. september 2018.

NVE har i brev av 29.03.2017 vedteke at vilkåra for følgjande konsesjonar skal reviderast:

  • Kgl. res. av 20.07.1962: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å foreta reguleringer og overføringer i Uste-Hallingdalsvassdraget m.v., samt tillatelse for Oslo Lysverker til å ekspropriere grunn og rettigheter m.v. for utbygging av Uste og Nes kraftverker.
  • Kgl. res. av 05.07.1968: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å foreta overføring av Votna og Lya til Nes kraftverk. Nytt manøvreringsreglement for reguleringen av Uste-Hallingdalsvassdraget m.v.
  • Kgl. res. av 03.04.1970: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å regulere Rødungen og å overføre avløpet til Hallingdalsvassdraget.

På bakgrunn av føringar frå NVE har Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering og E-CO Energi AS utarbeidd eit revisjonsdokument, som mellom anna beskriv reguleringane og vurderer dei ulempene ein er kjent med. Revisjonsdokumentet leggast no ut til offentleg høyring. Revisjonsdokumentet og fråsegnene til dette vil utgjere ein viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Revisjonsdokumentet kan sjåast på servicetorget og er tilgjengeleg på NVE sine internettsider www.nve.no/konsesjonssaker. For å snevre inn søket, kan du velje «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle sakstyper».

Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnast på www.nve.no/revisjon. Dersom du ønskjer ein papirversjon, kan du kontakte Halvor Kr. Halvorsen tlf. 24 11 65 11 eller e-post: halvor.halvorsen@e-co.no.

Fråsegner sendast fortrinnsvis via sakas nettsidewww.nve.no/konsesjonssaker. Fråsegner kan alternativt sendast med e-post til nve@nve.no, eller med vanleg post til NVE - Konsesjonsavdelinga, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fristen for å sende fråsegner er 15. september 2018.

Fråsegner eller delar av fråsegner vil bli referert i NVE si innstilling til Olje- og energidepartementet. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det er utarbeidd eit samandrag som kan brukast til dette. Fråsegnene er offentlege dokument. Sentrale saksdokument blir lagt ut på NVE sine internettsider.