Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Andre kunngjøringer

Kunngjøring om planvedtak detaljreguleringsplan for Vadbrue masseuttak

Kommunestyret i Nes har i møte 14.12.2017 sak 66/17 vedtatt detaljreguleringsplan for Vadbrue masseuttak, med planID 01201701 i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

I medhold av plan og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46,  3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato eller fra mottak av brev.
Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nes kommune innen 3 – tre- år.

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Beskrivelse-KU_Vedtatt.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Bestemmelser_Vedtatt.pdf

0616_01201701_Rp_Vadbrue_kommentar_1horing.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Merknader_1horing.pdf

0616_01201701_Rp_Vadbrue_plankart_vedtatt_A2.pdf

0616_01201701_Rp_Vadbrue_Støyutredning_vedtatt.PDF

0616_01201701_Rp_Vadbrue_vedtak.PDF

 

Kunngjøring om planvedtak detaljreguleringsplan for Vestlie masseuttak

Kommunestyret i Nes har i møte 14.12.2017 sak 65/17 vedtatt detaljreguleringsplan for Vestlie masseuttak, med planID 01201302 i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

I medhold av plan og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46,  3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato eller fra mottak av brev.
Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nes kommune innen 3 – tre- år.

0616_01201302_Rp_Vestlie_beskrivelse_Vedtatt.PDF

0616_01201302_Rp_Vestlie_merknader_1horing.pdf

0616_01201302_Rp_Vestlie_plankart_vedtatt_A0.pdf

0616_01201302_Rp_Vestlie_ROS_Vedtatt.PDF

0616_01201302_Rp_Vestlie_støymåling_Vedtatt.PDF

0616_01201302_Rp_Vestlie_vedtak.PDF

 

Kunngjøring om planvedtak detaljreguleringsplan for Nesbyen golf- og aktivitetspark med planID 01201602

Kommunestyret i Nes har i sitt møte 09.11.2017 sak 61/17 vedtatt detaljreguleringsplan for Nesbyen golf-og aktivitetspark med planID 01201602 i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

0616_01201602_Rp_golf-aktivitetspark-2_vedtak.PDF

0616_01201602_Rp_golf-aktivitet-II_plankart_vedtatt_A0.pdf

0616_01201602_Rp_golf-aktivitetspark-2_beskrivelse_vedtatt.PDF

0616_01201602_Rp_golf-aktivitetspark-2_bestemmelser_vedtatt.pdf

0616_01201602_Rp_golf-aktivitetspark-2_va-plan_vedtatt.PDF

0616_01201602_Rp_golf-aktivitetspark-2_va-plankart_vedtatt.PDF

I samme vedtak er følgende planer vedtatt opphørt:

• PlanID 01200403, Nesbyen golf og aktivitetspark
• PlanID 01200705, Mindre endring K2-feltet
• PlanID 01201307, K1a og K1b
• PlanID 02201001, Bebyggelsesplan for K2-feltet

I medhold av plan og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46,  3540 Nesbyen eller per epost til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato eller fra mottak av brev. Eventuelt krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og krav om innløsning etter samme lovs § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Nes kommune innen 3 – tre- år.

Planens dokumenter kan fås tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg.

 

01201407, Detaljreguleringsplan for Einan gbnr. 56/47 - Sluttbehandling

Nes kommune har behandlet saken i kommunestyrets møte den 12.10.2017, jfr. KS-sak 52/17. Planforslaget er godkjent.

0616_01201407_Rp_Einan_vedtak.PDF

0616_01201407_Rp_Einan_plankart_vedtatt_A1.PDF

0616_01201407_Rp_Einan_beskrivelse_2gangsbehandling.PDF

0616_01201407_Rp_Einan_bestemelser_2gangsbehandling.pdf

0616_01201407_Rp_Einan_ROS_2gangsbehandling.PDF

0616_01201407_Rp_Einan_VA-plan_2gangsbehandling.PDF

0616_01201407_Rp_Einan_VA-plankart_2gangsbehandling.PDF

Det varsles herved om planvedtak, jfr. Plan og bygningslovens § 12-12. Kommunestyrets vedtak kan påklages i medhold av pbl § 1-9. Frist for å klage på vedtaket etter forvaltningslovens § 29 er satt til tre uker.

Klagen sendes til Nes kommune, 3540 Nesbyen, eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

 

Utbyggingsavtale reguleringsplan for Tverrlie 7 Planid: 0616-01201605

Avtaleparter

Denne avtalen er mellom Nes kommune og grunneier/utbygger. Parter i avtalen er Nes kommune og grunneierne/utbyggerne (heretter i fellesskap kalt grunneierne) innen det enkelte reguleringsplanområdet på Nesfjellet.

Nesfjellet defineres som alle områdene for fritidsbebyggelse som inngår i den kommunale avløpssonen (rensedistrikt for Nesbyen Renseanlegg). Dette omfatter stedsnavn som for eksempel Natten, Tverrlia, Bøgaset og Trondrudmarka.

Nærværende avtale gjelder for området omfattet av reguleringsplanen for Tverrlie 7 etter 1.gangs behandling den 7.7-17, sak 16/00963-10. Det er en forutsetning for denne avtalen at reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser blir vedtatt med endelig virkning. Dersom slik vedtak ikke blir gjort, eller dersom vedtaket blir gjort med vesentlige endringer for avtalens innhold, faller denne avtalen bort og må reforhandles.
Følgende grunneiere innen området er parter i avtalen:

Hans Andreas Tandberg eier av gnr. 56 bnr.24 m.fl.

Resterende grunneiere/eiendommer innen planområdet er ikke parter i denne avtalen.

Grunneierne kan i fellesskap, eller hver for seg, overdra sitt areal eller sine utbyggingsinteresser innen feltet. I så fall trer erverver inn i opprinnelig grunneiers sted som part i denne avtale. Ved slik overdragelse skal erververen signere på nærværende avtale. Nes kommune og eventuelle øvrige avtaleparter skal varsles av opprinnelig grunneier uten ugrunnet opphold etter at overdragelsen har funnet sted. Opprinnelig grunneier er ansvarlig for pliktene i denne avtalen inntil erverver har signert og Nes kommune og eventuelle øvrige avtaleparter er orientert skriftlig om overdragelsen.

Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsmateriale for denne avtalen er:

 • Kommuneplanens arealdel for Nes kommune, vedtatt 29.9.2011
 • Prinsippsak med presiseringer for kommunens bruk av utbyggingsavtaler, KS vedtak 16/14
 • Rapport fra Asplan Viak: «Avløpssituasjonen i Nes - vurdering av tiltak og finansieringsmekanismer knyttet til utbyggingen i Nesfjellet.», datert 22.1.2014.

Planarbeidet

Grunneierne har overfor kommunen fremmet et forslag til reguleringsplan med bestemmelser. Planavgrensningen er fastsatt i samråd med kommunen. Grunneierne dekker kostnadene med utarbeidelse av reguleringsplanen samt eventuelle endringer/korreksjoner som fremkommer under den politiske behandlingen.

Avløp

Grunneierne skal bekoste, gjennomføre og drifte avløpsnettet internt i feltet og frem til kommunal hovedledning ved kum nr.__  i henhold til de bestemmelser som gis i reguleringsplanen og øvrige offentlige vedtak og bestemmelser. Grunneierne har også ansvar for å erverve eventuelle rettigheter på tredjemanns grunn samt å innhente alle nødvendige offentlige tillatelser.

Grunneierne forplikter seg til å stille nødvendig grunn til rådighet for VA-utbyggingen. Hovedledningsnettet som Nes kommune evt. overtar vil i sin helhet bli eiet og driftet av Nes kommune, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

For alle enheter som koples til det kommunale avløpsnett betales det et anleggsbidrag på
42 500 kr. pr. enhet. Beløpet justeres på betalingstidspunkt i henhold til bygge- kostnadsindeks for veganlegg fra SSB med utgangspunkt i januar 2014. Anleggsbidraget skal betales i sin helhet ved fradeling av nye tomter/enheter.

Anleggsbidraget skal gå til oppgradering av eksisterende ledningsnett fra Nesfjellet, etablering av fordrøyningbasseng og utvidelse eller bygging av nytt renseanlegg. Det vises til rapporten «Avløpssituasjonen i Nes – vurdering av tiltak og finansieringsmekanismer knyttet til utbyggingen i Nesfjellet». Kommunen vurderer løpende behovet for tiltak og rekkefølgen

For alle tilknytninger vises det til enhver tids gjeldende gebyrregulativ for vann og avløp. Det er for områder med utbyggingsavtale utarbeidet egne satser for tilknytningsgebyr og årsgebyr.

Reforhandling

Grunneier og kommunen kan gjennomføre reforhandlinger av avtalen dersom det blir gjort endringer på grunnleggende forutsetninger for avtalen.

Vannforsyning

Grunneierne skal bekoste, gjennomføre og drifte nødvendig vannforsyning i sin helhet.  Vannforsyningsanlegg som leverer vann til mer enn 50 personer skal ha godkjenning av Mattilsynet.

Krav til prosjektering og utførelse av anlegg som eventuelt skal overtas av kommunen, etter ferdigstillelse

VA-anlegget skal utføres av utbygger i tråd med prosjektering slik VA plan datert _____. Utbygger skal ivareta alle byggherrefunksjoner. Det private VA-nettet skal bygges ihht. Kommunens VA-norm, VA-miljøblad og KS sine standard abonnementsvilkår for VA.

Dersom anlegget skal overtas av kommunen skal det holdes en overtagelsesforretning hvor representanter fra både utbygger og Nes kommune deltar. Utbygger innkaller til overtagelsesforretningen. Ved overtakelsesforretningen skal følgende dokumentasjon foreligge (ihht. NS-EN 117-2 og NS-EN 1177):

 • produsentens monterings- og vedlikeholds anvisninger
 • eventuelle sertifikater for ettersyn og prøving
 • som bygget tegninger av ledningsanlegget, teknisk anlegg og veianlegg
 • innmålingsdata i SOSI-format
 • kumkort med bilde av kum med angivelse av høyde av bunn spillvannsledning, høyde av topp kum samt angivelse av hvem som er tilknyttet hvert avstikk i kummen
 • dokumentasjon på trykktesting, kamerakontroll m.m.
 • 3 års garantiperiode for feil og mangler

Renovasjon

I planarbeidet skal det sikres at det innarbeides tilstrekkelig med areal til returpunkt. Grunneierne forplikter seg til å inngå avtale om renovasjon for utbyggingsområdet. Alle hytter forpliktes seg til å delta i områdets renovasjonsordning og renovasjonsavgift for nye leiligheter/hytter betales fra det tidspunkt hvor det gis brukstillatelse.

El- og telekabler

Grunneierne tar ansvaret for og kostnadene med å tilrettelegge for fremføring av nødvendige kommunikasjonskabler.

Adressering og skilting

Som en del av inngått utbyggingsavtale dekker kommunen alle kostander knyttet til skilting til reguleringsområdet, unntatt nr. skilt for den enkelte hytte.

Tvist, tinglysning og underskrivelse

Enhver tvist mellom partene som springer ut av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Tvist om finansiering skal tolkes i lys av hovedprinsippene i grunnlagsdokumentene nevnt i pkt. 2. Oppnås ikke enighet, bli tvisten avgjort ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004, så fremt ikke en av partene krever saken anlagt for de ordinære domstoler. Voldgiftsforhandlingene skal holdes i Nes. Ved ordinær rettergang skal søksmål anlegges ved Hallingdal tingrett.

Denne avtalen skal tinglyses på eiendommene som nevnt under avtalens pkt 1, med 1. prioritet for Nes kommune som sikkerhet for at forpliktelsene gjennom denne avtalen blir oppfylt og ivaretatt. Grunneierne foretar nødvendig tinglysning og betaler tinglysningsgebyr.

Denne avtalen foreligger i 2 likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.

Sted  Dato Sted  Dato
Nes kommune For grunneier
………………………  ……………………… 
Ordfører  Hans Andreas Tandberg
Utbyggingsavtale reguleringsplan for Bøgaset II Gbnr. 56/24 Planid: 0616-01201601

Avtaleparter

Denne avtalen er mellom Nes kommune og grunneier/utbygger. Parter i avtalen er Nes kommune og grunneierne/utbyggerne (heretter i fellesskap kalt grunneierne) innen det enkelte reguleringsplanområdet på Nesfjellet.

Nesfjellet defineres som alle områdene for fritidsbebyggelse som inngår i den kommunale avløpssonen (rensedistrikt for Nesbyen Renseanlegg). Dette omfatter stedsnavn som for eksempel Natten, Tverrlia, Bøgaset og Trondrudmarka.

Nærværende avtale gjelder for området omfattet av reguleringsplanen for Bøgaset II etter 1.gangs behandling den 7.7-17, sak 16/00184-10. Det er en forutsetning for denne avtalen at reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser blir vedtatt med endelig virkning. Dersom slik vedtak ikke blir gjort, eller dersom vedtaket blir gjort med vesentlige endringer for avtalens innhold, faller denne avtalen bort og må reforhandles.
Følgende grunneiere innen området er parter i avtalen:

Hans Andreas Tandberg eier av gnr. 56 bnr.24 m.fl.

Resterende grunneiere/eiendommer innen planområdet er ikke parter i denne avtalen.
Grunneierne kan i fellesskap, eller hver for seg, overdra sitt areal eller sine utbyggingsinteresser innen feltet. I så fall trer erverver inn i opprinnelig grunneiers sted som part i denne avtale. Ved slik overdragelse skal erververen signere på nærværende avtale. Nes kommune og eventuelle øvrige avtaleparter skal varsles av opprinnelig grunneier uten ugrunnet opphold etter at overdragelsen har funnet sted. Opprinnelig grunneier er ansvarlig for pliktene i denne avtalen inntil erverver har signert og Nes kommune og eventuelle øvrige avtaleparter er orientert skriftlig om overdragelsen.

Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsmateriale for denne avtalen er:

 • Kommuneplanens arealdel for Nes kommune, vedtatt 29.9.2011
 • Prinsippsak med presiseringer for kommunens bruk av utbyggingsavtaler, KS vedtak 16/14
 • Rapport fra Asplan Viak: «Avløpssituasjonen i Nes - vurdering av tiltak og finansieringsmekanismer knyttet til utbyggingen i Nesfjellet.», datert 22.1.2014.


Planarbeidet

Grunneierne har overfor kommunen fremmet et forslag til reguleringsplan med bestemmelser. Planavgrensningen er fastsatt i samråd med kommunen. Grunneierne dekker kostnadene med utarbeidelse av reguleringsplanen samt eventuelle endringer/korreksjoner som fremkommer under den politiske behandlingen.

Avløp

Grunneierne skal bekoste, gjennomføre og drifte avløpsnettet internt i feltet og frem til kommunal hovedledning ved kum nr.__  i henhold til de bestemmelser som gis i reguleringsplanen og øvrige offentlige vedtak og bestemmelser. Grunneierne har også ansvar for å erverve eventuelle rettigheter på tredjemanns grunn samt å innhente alle nødvendige offentlige tillatelser.

Grunneierne forplikter seg til å stille nødvendig grunn til rådighet for VA-utbyggingen. Hovedledningsnettet som Nes kommune evt. overtar vil i sin helhet bli eiet og driftet av Nes kommune, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

For alle enheter som koples til det kommunale avløpsnett betales det et anleggsbidrag på
42 500 kr. pr. enhet. Beløpet justeres på betalingstidspunkt i henhold til bygge- kostnadsindeks for veganlegg fra SSB med utgangspunkt i januar 2014. Anleggsbidraget skal betales i sin helhet ved fradeling av nye tomter/enheter.

Anleggsbidraget skal gå til oppgradering av eksisterende ledningsnett fra Nesfjellet, etablering av fordrøyningbasseng og utvidelse eller bygging av nytt renseanlegg. Det vises til rapporten «Avløpssituasjonen i Nes – vurdering av tiltak og finansieringsmekanismer knyttet til utbyggingen i Nesfjellet». Kommunen vurderer løpende behovet for tiltak og rekkefølgen

For alle tilknytninger vises det til enhver tids gjeldende gebyrregulativ for vann og avløp. Det er for områder med utbyggingsavtale utarbeidet egne satser for tilknytningsgebyr og årsgebyr.

Reforhandling

Grunneier og kommunen kan gjennomføre reforhandlinger av avtalen dersom det blir gjort endringer på grunnleggende forutsetninger for avtalen.

Vannforsyning

Grunneierne skal bekoste, gjennomføre og drifte nødvendig vannforsyning i sin helhet.  Vannforsyningsanlegg som leverer vann til mer enn 50 personer skal ha godkjenning av Mattilsynet.

Krav til prosjektering og utførelse av anlegg som eventuelt skal overtas av kommunen, etter ferdigstillelse

VA-anlegget skal utføres av utbygger i tråd med prosjektering slik VA plan datert _____. Utbygger skal ivareta alle byggherrefunksjoner. Det private VA-nettet skal bygges ihht. Kommunens VA-norm, VA-miljøblad og KS sine standard abonnementsvilkår for VA.

Dersom anlegget skal overtas av kommunen skal det holdes en overtagelsesforretning hvor representanter fra både utbygger og Nes kommune deltar. Utbygger innkaller til overtagelsesforretningen. Ved overtakelsesforretningen skal følgende dokumentasjon foreligge (ihht. NS-EN 117-2 og NS-EN 1177):

 • produsentens monterings- og vedlikeholds anvisninger
 • eventuelle sertifikater for ettersyn og prøving
 • som bygget tegninger av ledningsanlegget, teknisk anlegg og veianleg
 • innmålingsdata i SOSI-format
 • kumkort med bilde av kum med angivelse av høyde av bunn spillvannsledning, høyde av topp kum samt angivelse av hvem som er tilknyttet hvert avstikk i kummen
 • dokumentasjon på trykktesting, kamerakontroll m.m.
 • 3 års garantiperiode for feil og mangler

Renovasjon
I planarbeidet skal det sikres at det innarbeides tilstrekkelig med areal til returpunkt. Grunneierne forplikter seg til å inngå avtale om renovasjon for utbyggingsområdet. Alle hytter forpliktes seg til å delta i områdets renovasjonsordning og renovasjonsavgift for nye leiligheter/hytter betales fra det tidspunkt hvor det gis brukstillatelse.

El- og telekabler

Grunneierne tar ansvaret for og kostnadene med å tilrettelegge for fremføring av nødvendige kommunikasjonskabler.


Adressering og skilting

Som en del av inngått utbyggingsavtale dekker kommunen alle kostander knyttet til skilting til reguleringsområdet, unntatt nr. skilt for den enkelte hytte.

Tvist, tinglysning og underskrivelse

Enhver tvist mellom partene som springer ut av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Tvist om finansiering skal tolkes i lys av hovedprinsippene i grunnlagsdokumentene nevnt i pkt. 2. Oppnås ikke enighet, bli tvisten avgjort ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004, så fremt ikke en av partene krever saken anlagt for de ordinære domstoler. Voldgiftsforhandlingene skal holdes i Nes. Ved ordinær rettergang skal søksmål anlegges ved Hallingdal tingrett.

Denne avtalen skal tinglyses på eiendommene som nevnt under avtalens pkt 1, med 1. prioritet for Nes kommune som sikkerhet for at forpliktelsene gjennom denne avtalen blir oppfylt og ivaretatt. Grunneierne foretar nødvendig tinglysning og betaler tinglysningsgebyr.

Denne avtalen foreligger i 2 likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.

Sted  Dato Sted  Dato
Nes kommune For grunneier
………………………  ……………………… 
Ordfører  Hans Andreas Tandberg