Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv

01201602- Nesbyen golf og aktivitetspark 2 – 1. gangs offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-14 med tilhørende bestemmelser i kap. 12 varsles følgende planer opphørt: Nesbyen Golf og aktivitetspark med planid 01200403/02200705, reguleringsplan for K1a og K1 b med planid 01201307 og plan for K2 med planid 02201001. Planene opphører når nytt reguleringsforslag for Nesbyen Golf og aktivitetspark 2 egengodkjennes.

I medhold av pbl §§ 12-10 og 12-11 tas reguleringsplan for Nesbyen Golf og aktivitetspark 2 inn til behandling og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget består av planbeskrivelse, planbestemmelser, arealplankart, vann og avløpskart, vann og avløpsplan, situasjonsplan for delområder, rapport fra arkeologisk registrering samt kommunens vedtak om utlegg til offentlig ettersyn.

01201602 Planbestemmelse Nes Golf og Aktivitetspark 160217.pdf

16-00185-13 H01_VA plan K1, K2, K3 317086_1_1.pdf

Arealplankart 1.gangs offentlig ettersyn.pdf

Kommunens vedtak 1. gangs off. ettersyn.pdf

Planbeskrivelse Nes Golf og Aktivitetspark 141216.pdf

Rapport fra arkeologisk registrering.pdf

Situasjonsplan delområde.pdf

Vann- og avløpsplan-tekstdokument.pdf

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nes kommune, Samfunnsutviklingsavdelingen. Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller på epost til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 9. april.

Nye veinavn for adressering, høring

Den 21.02.2017 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 5 nye veinavn på høring frem til 18.04.2017. Veiparsellene ligger i disse områdene: Strøsdammen, Rudsåsen, Trondrudmarka, Øvre Foss og Lisleset.

Saksfremstilling.pdf

Vedtak.pdf

Vei 1280 Bringenvegen.pdf

Vei 1281 Rudsåsvegen.pdf

Vei 1282 Kallarberget.pdf

Vei 1283 Øvre Foss.pdf

Vei 1284 ved Lisleset.pdf

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nes kommune innen 18.04.2017.

Andre kunngjøringer

01200505 Bøgaset - Melding om vedtak om endring av reguleringsplan for tomt H 98 og H101

Nes kommune har i møte i kommunestyret den 09.02.17 sak 3/17 fattet vedtak om endring av reguleringsplan for Bøgaset med planident 01200505. Det kunngjøres planvedtak i medhold av plan og bygningslovens bestemmelser kap. 12.

Planendringen innebærer at tomtene H98 og H 101 endrer arealformål til fritidsbebyggelse.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9. Klage sendes skriftlig til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 20.03.17.

 

Vedtatt planprogram for kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet planprogram.pdf

Kommunen vil utarbeide forslag til trafikksikkerhetsplan vinteren 2017. Ulike lag og organisasjoner vil bli invitert til særmøter for å komme med innspill til planen.

Enkeltpersoner og grupperinger kan sende inn innspill forløpende til postmottak@nes-bu.kommune.no eller til Nes kommunen, 3540 Nesbyen. Mail og brev merkes med «Innspill til trafikksikkerhetsplan».

Vi vil gjerne ha innspill både til fysiske tiltak og til holdningsskapende tiltak som kan bidra til å øke trafikksikkerheten.