Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplaner

Kort om kommuneplaner

Kommunen utarbeider og forvalter kommuneplaner i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Plan- og bygningsloven

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokumenter og gir rammer for utviklingen av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen har en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arealdelen består av kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Arealdelen med bestemmelser er rettslig bindende for alle tiltak som omfattes av loven.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplaner kan ikke påklages.

Veileder til kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Veileder til kommuneplanens arealdel.pdf

Kommunedelplan

Kommunedelplan er en plan som kan omfatte en bestemt del av et geografisk område i kommunen, eller et avgrenset kommunalt virksomhetsområde. Kommunedelplanen er en overordnet plan, som kan være mer detaljert enn kommuneplanen. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping av en del av kommunes areal eller en plan for et bestemt tema.

Kommuneplanens sammfunnsdel - høringsforslag

Kommuneplanens samfunnsdel legges ut på høring og til offentlig ettersyn med høringsfrist 15.03.2018, jf. vedtak i kommuneplanutvalget 24.01.2018 sak 3/18.

Kommuneplanens samfunnsdel - høringsforslag.pdf

Innspill sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Kommuneplanens samfunnsdel

Ved behandling av kommunal planstrategi vedtok Nes kommunestyre 20.05.2016  at kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres med oppstart høsten 2016.

I møte 15.09.2016 valgte kommunestyret følgende styringsgruppe:
Kommuneplanutvalget med tillegg: Jan Olsen Ap, Rolf Strand KrF og ordfører.

Styringsgruppa konstituerte seg i sitt første møte 28.09.16:

Leder Rune Ihle, Høyre
Nestleder Nils Rodegård, Nes bygdeliste

Øvrige medlemmer:
Astrid Brattested, Nes bygdeliste
Gerd Jorde, Senterpartiet
Frode Aaslid, uavhengig
Jan Olsen, Arbeiderpartiet
Rolf Strand, Kristelig Folkeparti
Tore Haraldset, Nes bygdeliste

Referat styringsgruppe 28.09.2016.pdf

Referat styringsgruppe 26.10.2016.pdf

Referat styringsgruppe 30.11.2016.pdf

Referat styringsgruppe 25.01.2017.pdf

Referat styringsgruppe 21.02.2017.pdf

Signert referat styringsgruppe 30.08.17.pdf

Signert referat fra arbeidsmøte Styringsgruppe Kommuneplanens samfunnsdel 27.0917.pdf

Signert referat styringsgruppe 25.10.17.pdf

Vedlegg til referat - Forslag til Visjon Nes Kommune.pdf

Signert referat styringsgruppe 18.12.17.pdf

Kommunestyret vedtok 09.02.2017 sak 2/17 planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel

16-00919-27 Planprogram samfunnsdelen vedtatt. 317549_1_1.pdf

 

Kommuneplaner gjeldende

Kommuneplan 2011-2023,samfunnsdelen.pdf

Kommuneplanen – arealdelen planID 00201001

Kommuneplaner under arbeid

Kommuneplanen – arealdelen planID 00201101

Kommunedelplaner gjeldende

Kommunedelplan Nesbyen planID 00201201

Energi og klimaplan for Nes.pdf

Energi og klimaplan for Nes Handlingsplan.pdf

Kommunedelplan Natten og Tverrlie planID 00201401

Strategisk Næringsplan Nes kommune.pdf

Handlingsplan Strategisk Næringsplan.pdf

Trafikksikkerhetsplan 2017-2030 - vedtatt plan.pdf

Handlingsplan ikke-fysiske - vedtatt.pdf

Handlingsplan vedtatt.pdf

Kommunedelplan friluftsliv og idrett planprogram vedtatt 240118.pdf

Kommunedelplaner under arbeid

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. vedtatt 250418.pdf