Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny godkjenning av elg- og hjortevald i Nes kommune

Det er mange år siden det ble gjennomført en søknadsrunde for elg og hjortevald i Nes kommune. Ihht Forskrift om hjortevilt kan kommunen kreve at det fremmes ny søknad eller at opplysninger i søknad bekreftes på nytt. Det har skjedd mange eierskifter og enkelte endringer i valdene siden sist søknadsrunde.

Viltnemnda fattet derfor på møte 21.9.2015 at det skal gjennomføres en fullstendig søknadsrunde for alle elg- og hjortevald i Nes kommune. Dette innebærer at det må innhentes underskrifter fra alle grunneiere som inngår i valdet. Unntaket er der valdet består av sameie, allmenning, felles viltområde eller organisert utmarkslag. Her er det tilstrekkelig med underskrift fra lovlig valgt representant for styre. Dette unntaket vil nok gjelde for enkelte vald i Nes, f.eks. Nes Nordmark. Det er uansett viktig at alle vald sjekker karta og kontrollerer hvilke eiendommer som inngår i valdet.

I hovedsak anses valdstrukturen i Nes som fornuftig, men en ny søknadsrunde vil også åpne for at det foretas større eller mindre endringer i valdene ut fra jaktmessige eller andre årsaker. Kravet til valdet at det skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltart eller viltarter, og som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt og fangst. Et vald må ha tellende areal som minst svarer til gjeldende minsteareal, per i dag minimum 3500 dekar.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

a) Hvilken art eller arter søknaden gjelder for.

b) Kart som tydelig viser grensene for valdet.

c) Fullstendig oversikt over de eiendommer (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser.

d) Oppgave over tellende areal/tellende vannlengde som ønskes godkjent for den enkelte viltart.

e) Skriftlig samtykke fra samtlige jaktrettshavere innen valdet, eller underskrift fra lovlig valgt representant for styre i sameie, allmenning, felles viltområde eller organisert utmarkslag.

f) Navn og nøyaktig postadresse for den person som er oppnevnt som valdansvarlig representant, jf. § 10. Vedkommende skal underskrive søknaden på vegne av jaktrettshaverne.

g) Dersom søknaden gjelder beverjakt, skal det merkes på kart hvor beveren har fast tilhold og opplyses om antall kilometer tellende vannlengde innen valdet der dette er tildelingsgrunnlag.

I forhold til bestandsplan og bestandsplanområder så skiller Hjorteviltforskriften nå mellom Vald og Bestandsplanområde. Både et enkelt vald og bestandsplanområde (som består av flere vald) kan få godkjent en bestandsplan, så lenge de er større enn 20 ganger minstearealet, dvs. 70 000 dekar. Eksisterende bestandsplanområder (Storvald), kan velge om de ønsker å søke som et vald, eller som flere vald, som siden inngår i et bestandsplanområde. Det er ønskelig at størst mulig areal i kommunen forvaltes etter bestandsplaner. Vi ber alle vald vurdere mulighetene for bestandsplaner gjennom denne søknadsprosessen, enten gjennom å slå seg sammen til et vald som er over 70 000 dekar, eller at flere vald går sammen i et bestandsplanområde.

Et vald kan videre bestå av flere jaktfelt. Av praktiske årsaker kan det kanskje være fornuftig at en samler inn underskrifter i hvert jaktfelt og siden leverer en samlet søknad for hele valdet.

Vedlagt er en del informasjon fra veileder til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, utarbeidet av Miljødirektoratet 2016.

For å forenkle søknadsprosessen har kommunen utarbeidet valdkart, basert på tidligere valdavgrensning. I disse kartene kan en også se de ulike eiendommene som inngår i valdet. Det er også skrevet ut lister over eiendommene (gnr/bnr og navn) som inngår i valdet. Dette er kun et hjelpemiddel i søknadsprosessen og representerer ikke nødvendigvis den endelige avgrensningen og arealet for valdet. Vi vil understreke følgende forbehold:

- Eierlister er basert på skogbruksplanene fra 2009. En del navn på eiere vil derfor være foreldet. Vi ber dere ta hensyn til dette og rette opp. Ved tvil om riktig eier; ta kontakt med kommunen.

- Arealtall i listene er basert på totaltall for den enkelte teig. Det er ikke trukket fra snaufjell, vann, utbyggingsområder osv. De endelige tallene vil derfor avvike fra de som er oppgitt i listene.

- Avgrensningen til de enkelte vald er gjort ut fra den gamle valdavgrensning. Dette er ikke helt nøyaktig. Vi ber dere sjekke opp og evt. endre hvilke eiendommer som inngår i de forskjellige vald. 

Areal og gnr/bnr for eiendommene kan også finnes på: www.hallingkart.no, www.statkart.no eller www.gardskart.no.

Det skal benyttes vedlagt skjema (SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD / ENDRING AV VALD) der eiendommens navn, gnr/bnr, areal og underskrift skal fylles ut.

Evt. kan vedlagte eierlister benyttes til underskrifter under forutsetning av disse i hovedsak er korrekte.

Søknad om godkjenning av vald skal sendes kommunen innen 15. mai 2016

Ved spørsmål, ta kontakt: 

Jon Andreas Ask
Sekretær viltnemda
Epost: jon.ask@flaa.kommune.no Tlf: 41420811

Vedlegg

Kart

Alle vald_kart.pdf

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7-17.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

11-12.pdf

13.pdf

14.pdf

15.pdf

15-2.pdf

16.pdf

18.pdf

20 Dalforet.pdf

21 Hovresli.pdf

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 24
3539

Kontaktperson: Jon Andreas Ask

Tittel: Skogbrukssjef

Telefon: 32 06 83 00