Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2019 - 2035

Invitasjon til åpent informasjonsmøte i Nes kommune, kommunehuset Nesbyen 5. februar kl. 18.00 – 20.00.

Buskerud fylkeskommunen har satt i gang et arbeid med en regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell i samarbeid med de berørte kommunene. Formålet med planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal bl.a. villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt. Sambruk og sameksistens mellom disse gruppene synes særlig viktig i dette fjellområdet.

Vedtatt planprogram ligger på fylkeskommunens nettsider:

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-plan-for-Norefjell--Reinsjofjell/Artikler-Norefjell-Reinsjofjell/Planprogram-vedtatt/

Det er ønskelig at kommunen gir konkrete innspill til den regionale planen på bl.a. følgende områder:

Planområdets avgrensning – hvilke arealer skal den regionale planen dekke?

Arealbruk:

Forslag til grovmasket arealbruk i egen kommune som sikrer bygdeutvikling samtidig som hensynet til villrein og miljø er godt ivaretatt i vurderingene.

  • Utviklingsområder for reiseliv og/eller fritidsbebyggelse.
  • Sammenhengende «grønne» områder som vurderes som særlig viktig å beholde som inngrepsfrie av hensyn til natur og friluftsliv.
  • Utmarksnæringer (bl.a. stølsdrift, jakt, fiske, utleie i LNF-områder. Hvor, i hvilken form og i hvilket omfang er dette aktuelt?
  • Annen planlagt og ønsket arealbruk i egen kommune.

Prosjektleder Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommunen informerer om planarbeidet.

Kommunen ønsker innspill til planarbeidet i møtet, men også skriftlig innen 15. februar.

Kommunens kontaktpersoner er Jan Erik Tilghman og Torunn Bekkeseth
e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no, tlf. 32068300